33SHS

Prihláška na kongres

Pre vstup do elektronického prihlasovacieho systému kliknite na obrázok nižšie.

Elektronická prihláška

Účastnícke poplatky

  do 20. 3. 2018 od 21. 3. 2018 
a na mieste
Členovia SHS a PSPK SKS 48 € 72 €
Nečlenovia SHS a PSPK SKS 72 € 108 €
Sestry 24 € 48 €

Účastnícky poplatok neplatia: prví
(a prednášajúci) autori a študenti LF.

Spôsob platby

FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Tatrabanka, a.s. Bratislava
IBAN: SK86 1100 0000 0029 4602 8927
Swift code: TATRSKBX
Variabilný symbol: 18 1003 073
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

Kontaktná osoba

Lenka Májeková
Mobil: +421 915 293 610
E-mail: majekova@farmi-profi.sk

Dôležité termíny

16. október 2017
otvorenie webovej stránky SHS s možnosťou prihlásenia aktívnej/pasívnej účasti a abstraktov

25. január 2018 (do 24:00)
predĺžený posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác

20. február 2018
oznámenie prijatia abstraktov originálnych prác a zverejnenie zoznamu akceptovaných abstraktov na webe SHS

20. február 2018
posledný termín pre prihlášky satelitných sympózií

15. marec 2018
zverejnenie definitívneho programu na webe SHS a rozposlanie programu elektronickou formou členom SHS, PSPK SKS a prihláseným účastníkom

20. marec 2018
posledný termín zaplatenia včasného účastníckeho poplatku

20. marec 2018
posledný termín na zaslanie objednávky ubytovania

Odborný program

Uverejnený 27. 3. 2018

Typ a veľkosť: PDF, 4.34 MB

Vyhodnotenie abstraktov

Prihlásené abstrakty budú hodnotené vedeckým výborom kongresu, ktorý podľa dosiahnutého skóre rozhodne o prijatí práce a forme prezentácie. Autor môže pri prihlasovaní vyjadriť svoju preferenciu.

Pokyny prezentujúcim autorom budú spolu s rozhodnutím o zaradení práce zasielané e-mailom do 20. februára 2018.

Sekretariát kongresu

FARMI-PROFIFARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava

Marcela Idlbeková
Mobil: +421 918 569 890
E-mail: idlbekova@farmi-profi.sk

Mgr. Eva Káčeriková
Mobil: +421 918 502 341
E-mail: kacerikova@farmi-profi.sk

Telefón: +421 2 6446 1555
E-mail: hypertenzia33@farmi-profi.sk
www.farmi-profi.sk

Prezidentka kongresu

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC
prezidentka
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS

Klinika kardiológie a angiológie LF SZU, NÚSCH
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Telefón/Fax: +421 2 5932 0282
E-mail: filipova@nusch.sk
www.hypertenzia.org

Vedecká sekretárka kongresu

MUDr. Emília Pastrnáková
vedecká sekretárka
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS

IV. interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Rastislavova 43
041 90 Košice
E-mail: emilia.pastrnakova@unlp.sk
www.hypertenzia.org

Copyright 2022 - Hypertenzia.org - Všetky práva vyhradené