33SHS

Prihláška na kongres

Pre vstup do elektronického prihlasovacieho systému kliknite na obrázok nižšie.

Elektronická prihláška

Registračný poplatok

  do 20. 3. 2018 od 21. 3. 2018 
a na mieste
Členovia SHS a PSPK SKS 40 € 60 €
Nečlenovia SHS a PSPK SKS 60 € 90 €
Sestry 20 € 40 €

Kongresový poplatok neplatia: prví
(a prednášajúci) autori a študenti LF.

Spôsob platby

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
VÚB Bratislava
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
Swift code: SUBASKBX
Variabilný symbol: 181003071

Kontaktná osoba SLS

Ing. Ingrid Bieliková
Telefón: +421 2 5292 2020
Mobil: +421 905 530 371
E-mail: bielikova@sls.sk

Dôležité termíny

16. október 2017
otvorenie webovej stránky SHS s možnosťou prihlásenia aktívnej/pasívnej účasti a abstraktov

25. január 2018 (do 24:00)
predĺžený posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác

20. február 2018
oznámenie prijatia abstraktov originálnych prác a zverejnenie zoznamu akceptovaných abstraktov na webe SHS

20. február 2018
posledný termín pre prihlášky satelitných sympózií

15. marec 2018
zverejnenie definitívneho programu na webe SHS a rozposlanie programu elektronickou formou členom SHS, PSPK SKS a prihláseným účastníkom

20. marec 2018
posledný termín zaplatenia včasnej registrácie

20. marec 2018
posledný termín na zaslanie objednávky ubytovania

Abstrakty originálnych prác

Odosielanie abstraktov predĺžené do 25. januára 2018 (24:00).

Pre vstup do abstraktovej zóny kliknite na obrázok nižšie.

Abstraktová zóna

Abstrakty prác sa prihlasujú prostredníctvom elektronického abstraktového systému. Uzávierka na zaslanie abstraktov je 25. januára 2018 do 24:00 hod. Do tohto termínu je možné abstrakt editovať.

Vyhodnotenie abstraktov

Prihlásené abstrakty budú hodnotené vedeckým výborom kongresu, ktorý podľa dosiahnutého skóre rozhodne o prijatí práce a forme prezentácie. Autor môže pri prihlasovaní vyjadriť svoju preferenciu.

Pokyny prezentujúcim autorom budú spolu s rozhodnutím o zaradení práce zasielané e-mailom do 20. februára 2018.

Sekretariát kongresu

FARMI-PROFIFARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava

Marcela Idlbeková
Mobil: +421 918 569 890
E-mail: idlbekova@farmi-profi.sk

Mgr. Eva Káčeriková
Mobil: +421 918 502 341
E-mail: kacerikova@farmi-profi.sk

Telefón: +421 2 6446 1555
E-mail: hypertenzia33@farmi-profi.sk
www.farmi-profi.sk

Prezidentka kongresu

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC
prezidentka
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS

Klinika kardiológie a angiológie LF SZU, NÚSCH
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Telefón/Fax: +421 2 5932 0282
E-mail: filipova@nusch.sk
www.hypertenzia.org

Vedecká sekretárka kongresu

MUDr. Emília Pastrnáková
vedecká sekretárka
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS

IV. interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Rastislavova 43
041 90 Košice
E-mail: emilia.pastrnakova@unlp.sk
www.hypertenzia.org

Copyright 2018 - Hypertenzia.org - Všetky práva vyhradené