XXXI. kongres SHS

Prihláška na kongres

Pre vstup do elektronického prihlasovacieho systému kliknite na obrázok nižšie.

Elektronická prihláška

Registračný poplatok

  do 15. 2. 2016 po 15. 2. 2016
a na mieste
Členovia SHS 30 € 40 €
Nečlenovia SHS 50 € 70 €
Sestry 20 € 30 €

Prví autori prijatých príspevkov registračný poplatok neplatia.

Spôsob platby

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
VÚB Bratislava
Číslo účtu: 4 532 012 / 0200
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
Swift code: SUBASKBX
Variabilný symbol: 161001073

Dôležité termíny

15. október 2015
otvorenie aktívnej webovej stránky SHS na zaslanie prihlášky a abstraktov

21. december 2015 (do 24:00)
posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác

1. február 2016
oznámenie prijatia originálnych prác do programu autorom a uverejnenie zoznamu akceptovaných abstraktov na webstránke SHS

8. február 2016
uvedenie definitívneho programu na webovej stránke SHS

15. február 2016
posledný termín na zaplatenie včasnej registrácie

7. marec 2016
posledný termín na zaslanie objednávky na ubytovanie

Abstrakty originálnych prác

Pre vstup do abstraktovej zóny kliknite na obrázok nižšie.

Abstraktová zóna

Abstrakty prác sa prihlasujú prostredníctvom elektronického abstraktového systému. Uzávierka na zaslanie abstraktov je 21. decembra 2015 do 24:00 hod. Do tohto termínu je možné abstrakt editovať.

Vyhodnotenie abstraktov

Prihlásené abstrakty budú hodnotené vedeckým výborom kongresu, ktorý podľa dosiahnutého skóre rozhodne o prijatí práce a forme prezentácie. Autor môže pri prihlasovaní vyjadriť svoju preferenciu.

Pokyny prezentujúcim autorom budú spolu s rozhodnutím o zaradení práce zasielané e-mailom do 1. februára 2016.

Sekretariát kongresu

Farmi-Profi

Marcela Idlbeková
FARMI - PROFI, spol. s r. o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
Telefón: +421 2 6446 1555
Mobil: +421 918 569 890
E-mail: hypertenzia31@farmi-profi.sk

Prezidentka kongresu

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC
prezidentka SHS
Klinika kardiológie a angiológie LF SZU, NÚSCH
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Telefón/Fax: +421 2 5932 0282
E-mail: filipova@nusch.sk
www.hypertenzia.org

Vedecká sekretárka kongresu

MUDr. Dana Škultétyová, PhD., FESC
vedecká sekretárka SHS
Klinika kardiológie a angiológie NÚSCH
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Telefón/Fax: +421 2 5932 0281
E-mail: skultety@nusch.sk

Copyright 2022 - Hypertenzia.org - Všetky práva vyhradené