XXXIV. kongres SHS, apríl 2019 v Jasnej

Prihláška na kongres

Pre vstup do elektronického prihlasovacieho systému kliknite na obrázok nižšie.

Elektronická prihláška

Účastnícke poplatky

  do 1. 3. 2019 od 2. 3. 2019
Členovia SHS a PSPK SKS 50 € 70 €
Nečlenovia SHS a PSPK SKS 80 € 100 €
Sestry (členky SKSaPA) 30 € 50 €
Sestry (nečlenky SKSaPA) 50 € 70 €

Účastnícky poplatok neplatia: prví
prednášatelia a študenti lekárských fakúlt.

Spôsob platby

FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Tatrabanka, a.s. Bratislava
IBAN: SK86 1100 0000 0029 4602 8927
Swift code: TATRSKBX
Variabilný symbol: 04062019
Špecifický symbol: ID v SLK / SKSaPA
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

Kontaktná osoba

Lenka Májeková
Mobil: +421 915 293 610
E-mail: majekova@farmi-profi.sk

V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok, pošlite fakturačné údaje na majekova@farmi-profi.sk. Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 3 pracovných dní po uskutočnení platby.

Dôležité termíny

10. september 2018
Otvorenie webovej stránky kongresu s možnosťou prihlásenia aktívnej/pasívnej účasti a abstraktov

15. december 2018
Posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác

8. február 2019
Oznámenie prijatia abstraktov originálnych prác a zverejnenie zoznamu akceptovaných abstraktov na webovej stránke SHS

8. február 2019
Posledný termín pre prihlášky satelitných sympózií

25. február 2019
Zverejnenie definitívneho programu na webovej stránke SHS a rozposielanie programu elektronickou formou členom SHS, PSPK SKS a ostatným prihláseným účastníkom

1. marec 2019
Posledný termín zaplatenia včasného účastníckeho poplatku

1. marec 2019
Posledný termín na zaslanie objednávky ubytovania

Odborný program

Aktualizovaný 7. 3. 2019

Typ a veľkosť: PDF, 14 MB

Vyhodnotenie abstraktov

Prihlásené abstrakty budú hodnotené vedeckým výborom kongresu, ktorý podľa dosiahnutého skóre rozhodne o prijatí práce a forme prezentácie. Autor môže pri prihlasovaní vyjadriť svoju preferenciu.

Pokyny prezentujúcim autorom budú spolu s rozhodnutím o zaradení práce zasielané e-mailom do 8. februára 2019.

Sekretariát kongresu

FARMI-PROFIFARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava

Marcela Idlbeková
Mobil: +421 918 569 890
E-mail: idlbekova@farmi-profi.sk

Mgr. Eva Káčeriková
Mobil: +421 918 502 341
E-mail: kacerikova@farmi-profi.sk

Telefón: +421 2 6446 1555
E-mail: hypertenzia34@farmi-profi.sk
www.farmi-profi.sk

Prezidentka kongresu

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC
prezidentka Slovenskej hypertenyiologickej spoločnosti SLS a predsedkyňa PS preventívnej kardiológie SKS

Klinika kardiológie a angiológie LF SZU, NÚSCH
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Telefón/Fax: +421 2 5932 0282
E-mail: filipova@nusch.sk
www.hypertenzia.org

Vedecká sekretárka kongresu

MUDr. Emília Pastrnáková
vedecká sekretárka
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS

IV. interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Rastislavova 43
041 90 Košice
E-mail: emilia.pastrnakova@unlp.sk
www.hypertenzia.org

Copyright 2022 - Hypertenzia.org - Všetky práva vyhradené