XXXIV. kongres SHS, apríl 2019 v Jasnej

Prihláška na kongres

Pre vstup do elektronického prihlasovacieho systému kliknite na obrázok nižšie.

Elektronická prihláška

Účastnícke poplatky

  do 1. 3. 2019 od 2. 3. 2019
Členovia SHS a PSPK SKS 50 € 70 €
Nečlenovia SHS a PSPK SKS 80 € 100 €
Sestry (členky SKSaPA) 30 € 50 €
Sestry (nečlenky SKSaPA) 50 € 70 €

Účastnícky poplatok neplatia: prví
prednášatelia a študenti lekárských fakúlt.

Spôsob platby

FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Tatrabanka, a.s. Bratislava
IBAN: SK86 1100 0000 0029 4602 8927
Swift code: TATRSKBX
Variabilný symbol: 04062019
Špecifický symbol: ID v SLK / SKSaPA
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

Kontaktná osoba

Lenka Májeková
Mobil: +421 915 293 610
E-mail: majekova@farmi-profi.sk

Dôležité termíny

10. september 2018
Otvorenie webovej stránky kongresu s možnosťou prihlásenia aktívnej/pasívnej účasti a abstraktov

15. december 2018
Posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov originálnych prác

8. február 2019
Oznámenie prijatia abstraktov originálnych prác a zverejnenie zoznamu akceptovaných abstraktov na webovej stránke SHS

8. február 2019
Posledný termín pre prihlášky satelitných sympózií

25. február 2019
Zverejnenie definitívneho programu na webovej stránke SHS a rozposielanie programu elektronickou formou členom SHS, PSPK SKS a ostatným prihláseným účastníkom

1. marec 2019
Posledný termín zaplatenia včasného účastníckeho poplatku

1. marec 2019
Posledný termín na zaslanie objednávky ubytovania

Vyhodnotenie abstraktov

Prihlásené abstrakty budú hodnotené vedeckým výborom kongresu, ktorý podľa dosiahnutého skóre rozhodne o prijatí práce a forme prezentácie. Autor môže pri prihlasovaní vyjadriť svoju preferenciu.

Pokyny prezentujúcim autorom budú spolu s rozhodnutím o zaradení práce zasielané e-mailom do 8. februára 2019.

Odborný program

Uverejnený 18. 2. 2019

Typ a veľkosť: PDF, 7.0 MB

Sekretariát kongresu

FARMI-PROFIFARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava

Marcela Idlbeková
Mobil: +421 918 569 890
E-mail: idlbekova@farmi-profi.sk

Mgr. Eva Káčeriková
Mobil: +421 918 502 341
E-mail: kacerikova@farmi-profi.sk

Telefón: +421 2 6446 1555
E-mail: hypertenzia34@farmi-profi.sk
www.farmi-profi.sk

Prezidentka kongresu

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC
prezidentka Slovenskej hypertenyiologickej spoločnosti SLS a predsedkyňa PS preventívnej kardiológie SKS

Klinika kardiológie a angiológie LF SZU, NÚSCH
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Telefón/Fax: +421 2 5932 0282
E-mail: filipova@nusch.sk
www.hypertenzia.org

Vedecká sekretárka kongresu

MUDr. Emília Pastrnáková
vedecká sekretárka
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS

IV. interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Rastislavova 43
041 90 Košice
E-mail: emilia.pastrnakova@unlp.sk
www.hypertenzia.org

Copyright 2019 - Hypertenzia.org - Všetky práva vyhradené