XXXII. kongres SHS

Prihláška na kongres

Pre vstup do elektronického prihlasovacieho systému kliknite na obrázok nižšie.

Elektronická prihláška

Registračný poplatok

  do 28. 2. 2017 od 1. 3. 2017 
a na mieste
Členovia SHS 30 € 40 €
Nečlenovia SHS 50 € 70 €
Sestry 20 € 30 €

Kongresový poplatok neplatia: prví
(a prednášajúci) autori a študenti LF.

Spôsob platby

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
VÚB Bratislava
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
Swift code: SUBASKBX
Variabilný symbol: 171001073

Kontaktná osoba SLS

Ing. Ingrid Bieliková
Telefón: +421 2 52 92 20 20
Mobil: +421 905 530 371
E-mail: bielikova@sls.sk

Dôležité termíny

17. október 2016
otvorenie aktívnej webovej stránky SHS s možnosťou prihlásenia aktívnej/pasívnej účasti a abstraktov

predĺžené do 13. január 2017 (do 12:00)
posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov

31. január 2017
oznámenie prijatia abstraktov originálnych prác a uverejnenie zoznamu akceptovaných abstraktov na stránke SHS

31. január 2017
posledný termín prijatia satelitných sympózií

17. február 2017
zverejnenie definitívneho programu na webovej stránke SHS a rozposlanie programu elektronickou formou členom SHS a prihláseným účastníkom

28. február 2017
posledný termín zaplatenia včasnej registrácie

6. marec 2017
posledný termín na zaslanie objednávky ubytovania

Program kongresu

Uverejnený 17. 2. 2017

Typ a veľkosť: PDF, 7 MB

Abstrakty originálnych prác

Vyhodnotenie abstraktov

Prihlásené abstrakty budú hodnotené vedeckým výborom kongresu, ktorý podľa dosiahnutého skóre rozhodne o prijatí práce a forme prezentácie. Autor môže pri prihlasovaní vyjadriť svoju preferenciu.

Pokyny prezentujúcim autorom budú spolu s rozhodnutím o zaradení práce zasielané e-mailom do 31. januára 2017.

Sekretariát kongresu

Farmi-ProfiFARMI - PROFI, spol. s r. o.
Air Offices
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava

Marcela Idlbeková
Mobil: +421 918 569 890
E-mail: idlbekova@farmi-profi.sk

Eva Káčeriková
Mobil: +421 918 502 341
E-mail: kacerikova@farmi-profi.sk

Telefón: +421 2 64 46 15 55
E-mail: hypertenzia32@farmi-profi.sk
www.farmi-profi.sk

Prezidentka kongresu

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC
prezidentka
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS

Klinika kardiológie a angiológie LF SZU, NÚSCH
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Telefón/Fax: +421 2 59 32 02 82
E-mail: filipova@nusch.sk
www.hypertenzia.org

Vedecká sekretárka kongresu

MUDr. Dana Škultétyová, PhD., FESC
vedecká sekretárka
Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS

Klinika kardiológie a angiológie NÚSCH
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Telefón/Fax: +421 2 59 32 02 81
E-mail: skultety@nusch.sk
www.hypertenzia.org

Copyright 2021 - Hypertenzia.org - Všetky práva vyhradené